REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO wkladki.com.pl

I. Definicje


Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych  konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji
2. Klient - osoba fizyczna , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu
3. Konto (konto Klienta) - podstrona sklepu, w ramach której gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta w sklepie internetowym
4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz.93 za zmianami)
5. Regulamin - niniejszy Regulamin swiadczenia usług drogą elektroniczną  przez sklep internetowy :ANNA"
6. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego na stronie Sklepu
7. Sklep internetowy (SKLEP) -serwis internetowy usługodawcy dostępny pod www.wkladki.com.pl za pośrednictwem, którego klient może składać zamówienia
8. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym będące przedmiotem umowy sprzedaży
9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów  w rozumieniu KODEKSU CYWILNEGO, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu "ANNA" pomiędzy ZPH "ANNA" Anna Malinowska a Klientem
10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 141 poz. 1176 ze zm.)
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 ze zm.
12. Zamówienie -  oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wkladki.com.pl
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa a art.8 Ustawy z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy "ANNA", znajdujący pod adresem www.wkladki.com.pl prowadzony jest przez Zakład Produkcyjno – Handlowy „ANNA”  Anna Malinowska wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Zduńska Wola pod nr:1646/2004 ,
nr NIP 774-133-45-60, nr REGON 731645076 umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym sklepu:
     a/ Internet Explorer w wersji 7x lub nowszej
     b/Chrome w wersji   14x,Firefox w wersji 3x, Opera  8x
5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie  uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego  lub urządzenia  końcowego z dostępem do internetu.
6. Klient obowiązany jest do  korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
7. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu www.wkladki.com.pl  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu  art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. W celu dokonania zakupów rejestracja nie jest wymagana.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na stronie sklepu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3. Zamówienia przyjmowane są przez: 
- strona internetowa www.wkladki.com.pl
- telefonicznie lub faxem 43 824 85 38
- e-mail pod adresem: anna.zph@wp.pl   
4. Klient zobowiązany jest do:
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
- korzystania  ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1.W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego "ANNA" należy wejść na stronę www.wkladki.com.pl , dokonać wyboru towaru z oferty sklepu, wykonując  kolejne czynności w  oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje, za pomocą interaktywnego formularza.
Cena produktu uwidocznionego na stronie  Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
2. Wybór zamawianych towarów  przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie  ich do koszyka.
3. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych  w zakresie wyboru towaru.
W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami.
4. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie  podsumowanie  złożonego zamówienia, które będzie zawierać:
- przedmiot zamówienia
- ilość
- cena jednostkowa oraz łączna wartość zamówienia
- wybrana forma płatności
5. W celu wysłania zamówienia konieczne  jest podanie danych osobowych  oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
" Złóż zamówienie"
6. Po złożeniu zamówienia , Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia.
7. Umowę  traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
9. Dane osobowe wykorzystywane są  wyłącznie do realizacji zamówień, w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta w celu informowania o nowych  produktach, i nie będą udostępnione innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Klient ma prawo  do wglądu  do własnych danych osobowych oraz ich poprawek , a także usunięcia z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu  zasad  oraz zabezpieczeń  zgodnych z wymaganiami  określonymi w obowiązującym w RP przepisach prawa, takich jak:
- Ustawa z dnia 29.08.1997.r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz.926 z późn.zm.)
-Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną ( Dz.U.Nr 144.poz.1204 z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminstracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz.U Nr 100poz.1024)
10.W sklepie istnieje możliwość złożenia zamówienia bez konieczności rejestracji. Wówczas przy składaniu Zamówienia formularz interaktywny wskaże konieczność podania dodatkowych danych niezbędnych do realizacji Umowy sprzedaży.
11.Termin  realizacji zamówień wynosi  10 dni.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
2. Sprzedający dostarczy zamówiony produkt zgodnie z wyborem klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
Klient może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
3. Koszty dostawy podane są trakcie składania zamówienia.
3. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży  Produktów  następuje  poprzez wysłanie  Klientowi  na podany adres e-mail  oraz dołączenie do przesyłki z zamówionym Towarem wydruku potwierdzenia sprzedaży paragonu lub na życzenie faktury VAT.
4. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówień przez Sklep, pokrywa Sklep.
  Sklep zwraca koszty poniesione przez Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

VI. Płatność

1. Sprzedający udostępnia  następujące  sposoby płatności:
a/ przelewem na nr konta bankowego PKO BP SA 73 1020 3437 0000 1302 0057 4772 Anna Malinowska, Gajewniki 14 B, 98-220 Zduńska Wola
b/ za pośrednictwem serwisu DotPay
c/ za pobraniem

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość , bez podania przyczyny, w terminie 14 dni odsyłając zakupiony produkt z pismem wyjaśniającym na adres Firmy.
2. Termin 14 - dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy  zawartej na odległość, Produkt należy zwrócić  w stanie  niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna  w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt  należy odesłać na adres: ZPH "ANNA" Anna Malinowska, Gajewniki 14 B, 98-220 Zduńska Wola.
4. Zwrócony Produkt powinien  zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
5. Koszt  opakowania i wysyłki zwracanego Produktu ponosi Klient.
6. Po otrzymaniu zwrotu towaru Sprzedający zwraca klientowi wpłaconą kwotę w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu.
7. Prawo zwrotu  przysługuje  wyłącznie Klientom będącymi osobami fizycznymi.
  Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli Produkt został zakupiony na potrzeby  firmy.

VIII. Reklamacje

1. Sprzedający odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność zakupionego towaru z Umową sprzedaży  przed upływem dwóch lat  od wydania Towaru Klientowi o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z Umową sprzedaży  Klient zawiadomi o tym Sklep, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia  przed jego upływem
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu,  należy kierować na adres sklepu: ZPH "ANNA" Anna Malinowska, Gajewniki 14 B, 98-220 Zduńska Wola lub adres email:anna.zph@wp.pl.
Sprzedający zobowiązuje się do  rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania  Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu Reklamacji sklep odeśle pełnowartościowy Produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Produkt w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

IX. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta  zbieranych  za pośrednictwem Sklepu jest  Sprzedający.
2.Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu  zbierane są  w celu:
  -  realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży  lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
  - w związku z rejestracją Klienta w Sklepie
  - w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży
  - w związku korespondencją mailową
  - dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu
  -  dla potrzeb marketingowych i handlowych po wcześniejszej zgodzie Klienta
3. Administrator danych przechowuje i przetwarza  następujące dane Klientów:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania i wysyłki
  - nr telefonu
  - adres e-mail

4. Klient ma prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ZPH "ANNA" a Klientem , który jest konsumentem w rozumieniu  art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie  mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego , przepisy Ustawy o świadczeniu usług  drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.